Historie

Historie

První historicky doloženou výstavu soch a obrazů v Náchodě uspořádala roku 1902 Učitelská jednota Komenský v budově náchodské reálky. Na činnost Jednoty navázal pořádáním pravidelných výstav studentský spolek BOR, který mohl od roku 1914 využívat galerii v nově postaveném náchodském Městském divadle. Roku 1934 zřídila náchodská Muzejní společnost v budově školy na Karlově náměstí Městskou obrazárnu, ve které byly soustředěny obrazy ze sbírek města Náchod, Městské spořitelny a zapůjčená díla ze sbírky velkoobchodníka Lea Strasse a nakupovala do ní pravidelně obrazy z výstav pořádaných spolkem BOR. Za války byla obrazárna zrušena a sbírky rozptýleny.

Náchod od západu

Náchod od západu – J. Kunicke, litografie, po 1860

Po válce se obrazárna stala součástí Městského muzea a ta část sbírky, kterou se podařilo obnovit, byla vystavena od roku 1950 na náchodském zámku. Od roku 1963 se sbírky staly součástí Okresního vlastivědného muzea a galerie výtvarného umění v Náchodě.

Sbírkový fond okresní galerie, který tvořily obrazy, kresby a grafické listy (celkem 207 položek) byl k 1. lednu 1966 převeden do nově založené Státní galerie výtvarného umění v Náchodě. V letech 1966-1972 galerii vedla historička umění Hana Kadeřávková, které se s pomocí pomocí zápůjček již v dubnu 1968 podařilo instalovat stálou expozici ruského malířství v pěti sálech náchodského zámku. Expozice ruského malířství přetrvala pouze do jara 1971 a na počátku normalizace byla zrušena. Hana Kadeřávková byla sice po politických prověrkách v r. 1970 ve funkci potvrzena, její činnost se však podle svědectví pamětníků i nepřímých vyjádření v archivních materiálech stala terčem kritiky stranických a nadřízených orgánů. Krátce před definitivním odvoláním roku 1972 ji postihl infarkt myokardu.

V letech 1972-1993 byl ředitelem galerie sochař Jindřich Roubíček, který se věnoval propagaci činnosti galerie formou přednášek a výstav v různých klubech náchodského regionu. Během 70. a 80. let náchodská galerie získala téměř 2 400 děl, z toho 80 pro doplnění sbírky ruského umění.[4] V 80. letech se galerie stala uznávaným centrem kulturního života a fungoval zde např. Aktiv profesionálních výtvarných umělců, jehož členové se od r. 1984 zúčastňovali přehlídky Náchodský výtvarný podzim. Roku 1990 se galerie stala členem Rady státních galerií a od ledna 1991 byla stejně jako ostatní oblastní galerie převedena do působnosti Ministerstva kultury ČR. V letech 1993-1997 byla generálním sponzorem galerie firma IMP Leas (od roku 1997 ve vlastnictví GE Capital), která umožnila vytvořit náročný a kvalitní výstavní program.

V souvislosti s územně-správní reformou byla galerie od 1. 6. 2001 převedena pod Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Na financování GVUN se podílí kromě Kraje město Náchod a Kulturní a sportovní nadace města. Díky grantům Ministerstva kultury probíhá rozsáhlé restaurování sbírkových předmětů.

V galerii působil jako kurátor od roku 1980 Jan Kapusta, který byl po rezignaci Jindřicha Roubíčka jmenován roku 1994 ředitelem GVUN.