Historie

Historie

První historicky doloženou výstavu soch a obrazů v Náchodě uspořádala roku 1902 Učitelská jednota Komenský v budově náchodské reálky. Na činnost Jednoty navázal pořádáním pravidelných výstav studentský spolek BOR, který mohl od roku 1914 využívat galerii v nově postaveném náchodském Městském divadle. Roku 1934 zřídila náchodská Muzejní společnost v budově školy na Karlově náměstí Městskou obrazárnu, ve které byly soustředěny obrazy ze sbírek města Náchod, Městské spořitelny a zapůjčena díla ze sbírky velkoobchodníka Lea Strasse, a nakupovala do ní pravidelně obrazy z výstav pořádaných spolkem BOR. Za války byla obrazárna zrušena a sbírky rozptýleny. Po válce se obrazárna stala součástí Městského muzea a ta část sbírky, kterou se podařilo obnovit, byla vystavena od roku 1950 na náchodském zámku. Od roku 1963 se sbírka stala součástí Okresního vlastivědného muzea a galerie v Náchodě.

Náchod od západu

Náchod od západu – J. Kunicke, litografie, po 1860

1. 1. 1966 byla založena Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě. Její základní sbírkový fond tvořil fond bývalé Městské obrazárny: obrazy, kresby a grafické listy (celkem 207 položek), převedený z okresního muzea.

V letech 1966–1972 vedla galerii promovaná historička Hana Kadeřávková. Od Okresního muzea v Náchodě převzala většinu původního sbírkového fondu Městské obrazárny a provedla jeho základní evidenci a uložení. V roce 1967 získala pro galerii specializaci na ruské malířství 19. století. V zoufalých ekonomických a materiálních podmínkách zahájila skromnou výstavní činnost, v dubnu 1968 připravila v pěti sálech náchodského zámku první stálou výstavu ruského malířství (z fondů Národní galerie v Praze) a položila základy sbírky ruského malířství náchodské galerie. Hana Kadeřávková byla sice po politických prověrkách v roce 1970 ve funkci potvrzena, její činnost se však podle svědectví pamětníků i nepřímých vyjádření v archívních materiálech stala terčem kritiky stranických a nadřízených orgánů. Krátce před definitivním odvoláním roku 1972 ji postihlo těžké srdeční onemocnění.

V letech 1972–1992 byl ředitelem galerie absolvent Střední průmyslové školy sochařsko-kamenické v Hořicích v Podkrkonoší Jindřich Roubíček (1972 byl pověřen řízením galerie, 1974 jmenován jejím ředitelem). Koncem roku 1972 galerie přišla o výstavní prostory z důvodu rozsáhlé a dlouhodobé opravy zámeckého areálu. J. Roubíček instituci stabilizoval, dosáhl vylepšení jejího finančního a materiálního zabezpečení, rozvinul náhradní výstavní činnost v okresech Náchod a Trutnov a usiloval získat nové sídlo i vlastní výstavní prostory. V roce 1978 adaptoval skromný prostor (po redakci regionálního listu Nový čas) v centru města pro tzv. Malou výstavní síň OGVUN. Tehdy také získal do majetku organizace zchátralou zámeckou jízdárnu a zahájil její adaptaci pro potřeby galerie. Obě stavby organizoval a řídil stavitel Zdeněk Jirka. Jízdárna se stala na podzim 1983 novým sídlem náchodské galerie. V jejím přízemí našla místo stálá expozice ruského malířství, na ochozu jízdárny a v Malé výstavní síni byly pořádány výměnné výstavy českého současného umění. J. Roubíček tím dal instituci po těžkých létech provizorií, vůbec poprvé, trvalé sídlo se zázemím a vytvořil tehdy nadstandardní podmínky pro výstavní činnost, uložení a zabezpečení sbírek i pro styk s veřejností. Intenzívně rostl sbírkový soubor ruského malířství, extenzívně (převážně převody z MK ČR), „ideově“ limitována, sbírka českého umění. Koncem 80. let měla galerie tři odborné síly. Cílevědomě se pracovalo s umělci regionu (1984 založen Náchodský výtvarný podzim), nadstandardně se školní mládeží. V lednu 1991 došlo k delimitaci galerií pod MK ČR a galerie přijala název Státní galerie výtvarného umění v Náchodě. V roce 1992 se J. Roubíček vzdal funkce ředitele a až do odchodu do penze k 31. 1. 1995 působil v galerii jako kurátor. Od roku 1991 GVUN spolupracovala s profesním sdružením Rada státních galerií (dnes Rada galerií České republiky). Od roku 1999 je řádným členem RGČR. V letech 1993–1997 byla generálním sponzorem galerie firma IMP Leas (do fúze s GE Capital), která umožnila vytvořit náročný a kvalitní ediční program. V souvislosti s územně-správní reformou přešla galerie od 1. 6. 2001 pod Královéhradecký kraj a přijala název Galerie výtvarného umění v Náchodě. Díky grantům Ministerstva kultury ČR a finanční účasti zřizovatele probíhá nepřetržitě od roku 2000 náročný program rozsáhlého restaurování sbírkových předmětů. V roce 2002, po uplynutí desetileté zákonné lhůty chránící veřejné instituce sídlící v soukromých restituovaných objektech před výpovědí, dostala galerie bezpodmínečnou výpověď z Malé výstavní síně na náměstí TGM (vzápětí v ní byla zřízena herna).

Od roku 1992 řídí organizaci Jan Kapusta. V galerii pracuje od roku 1980 mimo jiné jako kurátor sbírkových a mobiliárních fondů. V roce 1992 byl pověřen vedením organizace a po absolutoriu uměnovědy na Ústavu dějin FF UK v Praze v roce 1994 jmenován jejím ředitelem. Po delimitaci galerie pod Královéhradecký kraj v roce 2001 byl ve funkci potvrzen, pozici obhájil v letech 2013 a 2018.