Ochrana soukromí

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzením přihlášení k odběru novinek/newsletter Galerie výtvarného umění v Náchodě jste poskytl/a  své osobní údaje správci těchto osobních údajů, kterým je:

Galerie výtvarného umění v Náchodě, příspěvková organizace
Sídlo: Smiřických 272, 547 01 Náchod
IČO 00371041
zastoupená MgA. Alexanderem Peroutkou, Ph.D., ředitelem
kontaktní e-mail: info@gvun.cz
(dále jen „Správce“)

V souladu s platnými právními předpisy, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a od 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“), jste souhlasil/a s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa a/nebo e-mailová adresa pro odběr informací o zasílání informačních e-mailů s programem kulturních aktivit Galerie výtvarného umění v Náchodě a tímto výslovně prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů a že vás Správce informoval, k jakému účelu jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a to na základě Vašeho souhlasu, který je právním titulem zpracování osobních údajů.

Dále pak souhlasíte s tím, aby osobní údaje byly poskytnuty dalším příjemcům osobních údajů, mezi které patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce zpracovateli osobních údajů, ale vykonávají nebo zprostředkovávají pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.

Správce vás informoval, že:

a) máte právo požadovat informaci, kterým zpracovatelům byly vaše osobní údaje poskytnuty v rámci jejich dalšího zpracování a další informace s tím související a že nebude předávat bez vašeho výslovného souhlasu vaše osobní údaje příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.
b) osobní údaje budou uloženy do doby odvolání všeho souhlasu se zpracováním u Správce.
c) máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů (tj. získat od Správce osobních údajů, které jste mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že souhlas můžete kdykoliv odvolat osobně v sídle Správce nebo zasláním žádosti prokazující totožnost subjektu údajů na adresu sídla nebo kontaktní e-mail Správce info@gvun.cz, že můžete podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, že poskytnutí osobních údajů není povinností a že nedochází k profilování osobních údajů. Správce Vám sdělil, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány.
c) máte právo na výmaz osobních údajů, jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
Tento souhlas jste učinili svobodně, pro konkrétní účel a v konkrétním rozsahu, při plné informovanosti o všech vašich právech týkajících se zpracování osobních údajů.