Sny Grigorije Musatova

Tematická výstava ruského umělce emigranta dlouhodobě působícího v české výtvarné komunitě.

Grigorij Alexejevič Musatov (1889–1941) byl významný umělec ruského původu, dlouhodobě žijící v Československu, a jeho dílo je dnes bohatě zastoupeno v galeriích i soukromých sbírkách. Do Československa přicestoval ve věku třiceti a jednoho roku již jako vystudovaný malíř. Musatov se záhy v nové vlasti prosadil, stal se členem výtvarného spolku Umělecké Besedy, opakovaně vystavoval, těšil se pozornosti diváků i odborné kritiky, prodával obrazy a také ilustroval knihy pro přední nakladatelství. Jeho plátna nabízela společnosti cosi jiného a zvláštního v porovnání s domácí výtvarnou scénou, něco divokého a zároveň magického i osobitě naivního. Musatovova díla od počátku vyvolávala otázky: Jak vznikl obraz U holiče a kdo byl pro umělce vzorem? Proč tématem maleb je právě elektrifikace? Proč rybář neloví na Berounce ale na vzdálené Volze? Proč malíř zobrazuje nikoliv zelené hrušky ale šťavnatý červený meloun a proč se k tomuto tématu vrací? Před divákem se zjevuje včelař zalitý sluneční září – znázorňuje tak Musatov radost ze života nebo plátno nese jiný veskrze osobní prožitek? Sám umělec údajně nikdy náměty svých děl nekomentoval a zájemcům nic nevysvětloval, nechával diváka vyložit si je po svém, a tak osobně komunikovat s obrazem, stát se trochu i psychologickým spoluautorem díla. Výstava hledá odpovědi na tyto a další otázky v minulosti umělce, ve které se spojují fakta s mnoha legendami. Klíč k pochopení témat Musatovovy tvorby zřejmě ale tkví hluboko v ruské etapě výtvarníkova života. Po studiu řady materiálů z ruských i českých archivů mohou diváci poznat některé klíčové momenty povolžského života nejen Grigorije Musatova, ale i jeho předků. Nové poznatky umožnily zformulovat i nový náhled do umělcovy duše a svébytné poezie jeho díla. Výstava Sny Grigorije Musatova (1889–1941), obsahující výběr maleb, kreseb a ilustrací, představí soubor zásadních témat Musatovovy tvorby, doplněný o kurátorský komentář.

Grigory Alexeyevich Musatov (1889–1941) was an important artist of Russian origin who lived in Czechoslovakia for a long time, and his work is today richly represented in galleries and private collections. He arrived in Czechoslovakia at the age of thirty-one as a trained painter. Musatov soon established himself in his new homeland, became a member of the artistic association Umělecké Besedy, repeatedly exhibited, enjoyed the attention of viewers and professional critics, sold paintings and also illustrated books for leading publishing houses. His canvases offered society something different and special compared to the domestic art scene, something wild and at the same time magical and peculiarly naive. From the beginning, Musatov’s works raised questions: How was the painting At the Barber created and who was the model for the artist? Why is electrification the subject of the paintings? Why does the fisherman not fish on the Berounka river but on the distant Volga? Why does the painter depict not green pears but a juicy red watermelon, and why does he return to this topic? A beekeeper bathed in sunlight appears in front of the viewer – does this represent Musatov’s joy in life, or does the canvas convey a completely different personal experience? The artist himself allegedly never commented on the subjects of his works and did not explain anything to interested parties, leaving the viewer to interpret them in their own way, thus personally communicating with the painting, becoming a bit of a psychological co-author of the work. The exhibition seeks answers to these and other questions in the artist’s past, where the facts are entwined with many legends. But the key to understanding the themes of Musatov’s work apparently lies deep in the Russian stage of the artist’s life. There are a number of materials from Russian and Czech archives that shed light on key moments in the life of not only Grigory Musatov, but also his ancestors. Such knowledge makes it possible to formulate new insights into the artist’s soul and the unique poetry of his work. The exhibition Dreams of Grigory Musatov (1889–1941), containing a selection of paintings, drawings and illustrations, will present a set of essential themes of Musatov’s work, accompanied by a curatorial commentary.