Náchod 3.0 (utopické) město budoucnosti 2050

Co si představíme, když se řekne město Náchod v roce 2050? Jak vypadá, kdo v něm bydlí a jakým způsobem se proměnilo? Co z dnešních dnů se v něm zachovalo? Má mladá generace, kde trávit svůj volný čas? Výstava zaměřená na budoucnost otevírá zásadní otázky a témata spojené se současným stavem města a veřejným prostorem. Představuje výstup projektu Náchod 3.0: (utopické) kulturní město 2050, zážitkového vzdělávacího programu určeného pro dospívající mládež a jejich pedagogy, jehož tématem bylo kreativní mapování kulturního klimatu ve městě a jeho imaginace v roce 2050.

Důležitým aspektem bylo zapojení velkého množství mladých lidí do procesu přemýšlení nad tím, co kultura znamená, jaká je a jaká by v budoucnu mohla být. Do výstavy jsou otištěny potřeby a představy mladých lidí o fungování kulturního města v nedaleké budoucnosti. Věříme, že tato forma spolupráce podněcuje vytvoření hlubšího vztahu k místu a výrazně podporuje motivaci se do něj v budoucnu vrátit a aktivně se podílet na rozvoji města a jeho okolí.

Jedním z východisek projektu je pojetí kultury 3.0, kterou charakterizuje otevřenost, komunitní rozměr, stírání hranic mezi vysokým a nízkým, společná tvorba artefaktů a kulturních významů a namísto uživatele se hovoří o účastníkovi nebo spolutvůrci. Cítíme se v tomto městě být součástí kulturního ekosystému? Co můžeme dělat dnes na individuální a komunitní úrovni, aby Náchod byl v roce 2050 živým kulturním městem? Výsledná expozice představuje kolektivní utopickou vizi města a může fungovat jako kreativní podklad pro strategické plánování v oblasti kultury a jako zpětná vazba současným kulturním aktérům.

Spolutvůrci: Studentstvo náchodských středních škol, pedagogové a pedagožky, zaměstnanci a zaměstnankyně Galerie výtvarného umění v Náchodě a Muzea Náchodska
Projekt byl realizován díky podpoře Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

What do we imagine when we think about the city of Náchod in the year 2050? What does it look like, who lives in it and how has it changed? What has been preserved in it from today? Does the young generation have a place to spend their free time? The future-oriented exhibition opens up fundamental questions and topics connected with the current state of the city and public space. It represents the output of the project Náchod 3.0: (utopian) cultural city 2050, an experiential educational program tailored for young adults and their pedagogues, the theme of which was the creative mapping of the cultural climate in the city and its imagination in 2050.

An important aspect was the involvement of many young people in the process of thinking about what culture means, how it functions now and how it could work in the future. The exhibition seeks to express the needs of Nachod’s younger generation, and their ideas about the functioning of the cultural city in the near future. We believe that this form of cooperation encourages the creation of a deeper relationship with the place and significantly supports the motivation of young people to return to it in the future and actively participate in the development of the city and its surroundings.

One of the starting points of the project is the concept of Culture 3.0, which is characterized by openness, a community dimension, blurring the boundaries between high and low, joint creation of artifacts and cultural meanings, and the participation of users as co-creators. Do we feel as though we are part of a cultural ecosystem in this city? What can we do now on an individual and community level to make Náchod a vibrant cultural city by 2050? The resulting exhibition represents a collective utopian vision of the city and can function as a creative basis for strategic planning in the field of culture and as feedback for contemporary cultural institutions.

Co-creators: Students of Náchod secondary schools, teachers, employees of the Gallery of Fine Arts in Náchod and the Museum of Náchod region