Dirk Großer – Svoboda Square

www.dirkgrosser.com

Dirk Großer je vizuální umělec a kurátor narozený v Drážďanech v roce 1970.  Po poznávacích cestách (včetně Madagaskaru, Malawi, Myanmaru) a několika horských cestách (Erciyes Dagi, Kilimandžáro, Himálaj) dokončil studium malby a grafiky na Vysoké škole výtvarných umění v Drážďanech (1995-2000). V letech 2001 až 2003 žil v Tel Avivu, kde studoval v magisterském programu u Hanse Petera Adamského. Zde dokumentoval atmosféru v období parlamentních voleb v Izraeli, počátek druhé války v Zálivu a vlnu teroristických útoků, které následovaly. Jeho zásadní zkušeností bylo zneškodnění bomby, které pozoroval z balkónu svého bytu a které interpretoval ve světelném objektu „Nalezený objekt (Object Found)”.

Dirk Großer pracuje s projektovým formátem umění (proces). Jeho akce, instalace a performance odkazují ke společenským krizím a k místům společenských problémů, které(á) zkoumá v kontextu filosofických konceptů svobody. Například projekty „Kam jdu, filmový projekt Bábel (Where I’m going, film project Babel)“, „Náměstí hrdinů (Heroes Square)” a „Ovládání systematického teroru (Operating System Terror)”. V projektu „Terminál svobody Terminal of Freedom” se dotazoval lidí z různých společenských vrstev na jejich osobní představu svobody. Tyto filmové portréty jsou instalovány v různých institucích ve spojení se společenskými plány (ideály). Dále Dirk Großer realizuje performativní přednášky, ve kterých je historie umění interpretována jako hnutí za svobodu v nových společenských výhledech od doby teroristických útoků 11. září 2001. V současnosti tento formát performativní přednášky uskutečnil v živém přenosu v mezioborovém kulturním centru Bauhaus Reuse v Berlíně. Dále také během mezinárodní konference PERSPECTIVES na FUD v Ústí nad Labem a na scéně NIB Art v Drážďanech. V roce 2021 Dirk kurátoroval výstavu „Záchranná brzda (Emergency Brake)” pro 30. výročí Nového saského uměleckého sdružení na hradě Albrechtsburg v Míšni, umělecké instalace „Rausstellung“ pro NIB Art Festival v Drážďanech a výstavu „Kreslením k životu (Draw to Live)“ v Galerii Mitte v Drážďanech. Jeho současná instalace „Svoboda Square” zahrnuje práce z různého období, které se vážou k jeho hlavnímu tématu, k výzkumu svobody. Tento výstavní projekt vrcholí filmovým projektem během války na Ukrajině. Je založen na rozhovorech s umělci a kurátory a ukazuje umělecké akce odporu jako osvobozující hnutí. Dále organizuje konferenci „Umění a válka (Art and War)”, která je setkáním umělců, aktivistů, kurátorů a filosofů. Konference je věnována roli umění v období války. Tyto aktuální práce budou prezentovány v GVUN.

Dirk Großer, visual artist and curator, was born in Dresden in 1970. After expeditions (including Madagascar, Malawi, Myanmar) and a few trekking tours (Erciyes Dagi, Kilimanjaro, Himalayas), he completed his art studies (painting, graphics) at the Academy of Fine Arts in Dresden from 1995-2000. From 2001 to 2003 he was a master student with Hans Peter Adamski and lived and worked in Tel Aviv. He documented the mood in Israel during the parliamentary elections, the beginning of the Gulf War and the wave of terrorist attacks that increased as a result. The key experience was the defusing of an explosive device, which he observed from the balcony of his apartment and which he interpreted in the illuminated object „Object Found“.

Dirk Großer works in a project-oriented manner. His actions, installations and performances refer to social crises and social problem areas, which he explores in the context of philosophical concepts of freedom. For example the projects „Where I’m going, film project Babel“, „Heroes Square“ and „Operating System Terror“. In the project „Terminal of Freedom“ he asked people from different walks of life about their own vision of freedom. These cinematic portraits are installed in various institutions in combination with blueprints of society. In addition, Dirk Großer gives lecture performances in which art history appears as a freedom movement due to new perspectives since 9/11. Most recently it happened at the Bauhaus Reuse Berlin as a live stream and at the International Conference PERSPECTIVES at the Faculty of Art and Design, Usti nad Labem, as well as on the NIB-Art stage in Dresden. In 2021 Dirk curated the exhibition „Emergency Break“ for the 30th anniversary of the Neuer Sächsischer Kunstverein in the Albrechtsburg Meissen, the art installations „Rausstellung“ for the NIB Art Festival in Dresden and the exhibition „Draw to Live“ in the Galerie Mitte, Dresden.

His current installation “Svoboda Square” includes works of different periods, all dedicated to the main topic of his freedom research. It culminates in a film project during the Ukraine War, where he interviewed artists and curators and shows actions of art in resistance to depict art as a liberation- movement. Additional he organizes Art and War Conferences, where he meet artists, activists, curators and philosophers to discuss the role of art in times of war. This actual works will be presented within his presentation at GVUN Nachod.