Náchod 3.0: (utopické) město budoucnosti 2050

Tématem programu je kreativní mapování kulturního klimatu ve městě a jeho imaginace v roce 2050. Program si klade za cíl ve školním roce 2022/2023 spolupracovat se stovkami dospívajících a mladých dospělých občanů Náchodska na projektu utopického kulturního ekosystému města (vizualizace, strategie, imaginace).

Cílem projektu je vytvořit interaktivní utopickou mapu města a podpořit mladé lidi v proaktivním přístupu v otázkách reflexe a tvorby kultury v prostředí, kde žijí. Mapa může fungovat za a) jako kreativní podklad pro strategické plánování v oblasti kultury, b) jako zpětná vazba současným sbírkotvorným institucím (se kterou následně mohou pracovat například při vývoji edukačních programů nebo projektů rozvoje publika), c) jako příklad dobré praxe pro další města v oblasti participativního zapojování mládeže a edukace. Projekt byl podpořen Kulturní a sportovní nadací města Náchoda.

Rozvíjené vzdělávací oblasti a kompetence z RVP: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a příroda. Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská, kompetence k podnikavosti, (kreativní kompetence). Příklad dobré praxe v oblasti kreativního vzdělávání.