Bourání hranic

Co jsou to hranice? Jak je vnímáme? K čemu slouží? Na tyto a další otázky si odpovíme během interaktivního programu zabývajícího se tématem hranic a zdí v sociální, historické i osobnostní rovině. Z výtvarného hlediska se „dotkneme umění akce“ a společně postavíme a zbouráme zeď.

Podzimní program je koncipován k příležitosti blížícím se státním svátkům (28. říjen, 17. listopad) a proto úzce souvisí se vzdělávacími oblastmi: Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Člověk a společnost – Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ, Člověk a zdraví (2. stupeň ZŠ, gymnázia). Vychází z průřezových témat, zejm. Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy demokratického občana a Multikulturní výchovy.

Obsah včetně výtvarných aktivit bude přizpůsoben dle věku žáků a druhu školy.

Cíle programu: Žáci diskutují nad různými druhy hranic v našem životě, vysvětlí jejich význam. Na příkladech dokáží vlastními slovy vyjádřit jejich klady a zápory. Dokáží výtvarně vyjádřit téma hranice, svoboda.

Na setkání se těší Mgr. Tereza Karhanová