O sbírkách

O sbírkách

Sbírka Galerie výtvarného umění v Náchodě má kořeny v bývalé Městské obrazárně, která byla veřejnosti zpřístupněna již v roce 1934 Muzejní společností v Náchodě. Tehdy měl Náchod svou vlastní veřejnosti přístupnou obrazárnu jako třetí město v Čechách. Po založení Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě byl umělecký fond bývalé Městské obrazárny na ni muzeem převeden. Úkolem OGVUN bylo tvořit sbírku českého výtvarného umění se zřetelem k regionu. Roku 1967 byla galerii přidána specializace na ruské malířství 19. a počátku 20. století. Vlastní skromný fond ruské kresby a malby byl postupně rozšiřován převody a především nákupy. Do současnosti se podařilo získat relativně početný soubor maleb, kreseb, grafiky a plastiky ruských umělců 19. a počátku 20. století, patřící k nejvýznamnějším sbírkám ruského umění u nás (Národní galerie Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě). V duchu starších snah, „vybudovat galerii umění slovanských zemí“, začaly vznikat od roku 1986, díky nákupům MK ČR na veletrhu umění socialistických zemí Inter Art v Poznani, kolekce současné malby, kresby grafiky a plastiky ruské i dalších národních škol tehdejšího Svazu sovětských socialistických republik a rovněž Polska a Bulharska.

Alexandr Alexejevič Alexandrov: Stěnka Razin. Olej na plátně. (1912)

Sbírka galerie se tak vyvíjela ve dvou liniích. Ruská sbírka podává přiměřenou představu zejména o malbě druhé poloviny 19. století a prvních dvou desetiletí 20. století. Česká sbírka 19. až 21. věku není vyhraněná ani ucelená, avšak ve vývojové linii obsahuje kvalitní díla romantismu, realismu 19. století a moderních směrů a tendencí 20. a 21. století, zejména v oborech malířství, plastiky, kresby a grafiky. Většinou autorskými soubory v ní jsou zastoupeny i pozoruhodné osobnosti regionu. Součást sbírky českého umění tvoří i autorské kolekce fotografií. Sbírka, která vznikala historicky, ovlivňována kulturním klimatem, místním kvalifikovaným sběratelstvím, politickými poměry, ekonomickými i personálními limity, rostla nejen koncepčními akvizicemi, ale od konce 60. let také převody nákupů Ministerstva kultury České republiky a dary od organizací a soukromých osob. Zcela výjimečným darem z roku 1983 byl početný soubor obrazů, v němž vedle kvalitních českých děl 1. půle 20. století zaskvěly se mimořádné malby německého, francouzského a španělského původu. Na druhé straně sbírka v 90. letech citelně utrpěla uznáním restitučních nároků. Jednotlivé oborové soubory, jakkoliv nejsou početně ani kvalitativně vůči sobě v poměru, se navzájem doplňují i podporují a vytvářejí zajímavý, pestrý, pro uměleckohistorický obor a pro veřejnost nezanedbatelný celek.

Václav Březina: Tragedie lesa. Olej na plátně. 1902

Sbírku náchodské galerie tvoří několik fondů:
České (i slovenské) umění 19. až 21. století – obrazy, kresba, grafika, fotografie, plastika, textil, sklo, keramika
Ruské malířství 19. a počátku 20. století, se zřetelem k fenoménu ruské emigrace 1. poloviny 20. století – obrazy, kresba, grafika, plastika, ikony 17. až 20. století, také obrazy a grafika 70. a 80. let 20. století
Umění pobaltských republik 70. až 90. let 20. století – obrazy, kresba, grafika, plastika
Polské umění 60. až 90. let 20. století – obrazy, kresby, grafika, plastika, koláž
Bulharské umění 2. poloviny 20. století – obrazy
Evropské umění – italské, německé, rakouské, španělské, francouzské 16. až 20. století – obrazy, grafika

Sbírkové fondy GVUN jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek MK ČR, www.cesonline.cz.

GVUN realizovala vědecké sbírkové katalogy: Ruská malba, kresba a grafika od poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě Julie Jančárkové a Polské umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě / Sztuka polska ze zbioróv Galerii Sztuki w Náchodzie Krysztofa Dackiewicze.

Díla ze sbírek galerie jsou ve zdigitalizované podobě přístupná široké i odborné veřejnosti zde na webu v sekci sbírky.