{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001-2007

Místo konání: Zámecká jízdárna
Termín konání: 01/02 - 06/04 2008

O restaurátorském programu v náchodské galerii

Výstavní sezónu roku 2008 Náchodská galerie uvádí expozicí nazvanou Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě, restaurované v letech 2001–2007 a hned z několika důvodů jí přikládá zvláštní význam. Specializovaná sbírkotvorná instituce představuje touto cestou výsledky koncepční soustředěné péče o své sbírky.
Cílem tohoto úsilí je uvést umělecký fond do náležitého a potřebného stavu, který galerii umožní představit vlastní sbírky veřejnosti jak se patří, jednak formou kmenových expozic, ale též prostřednictvím autorských, tematických i jinak obsahově zaměřených výstav, koncipovaných a pořádaných jinými odbornými subjekty, kterým je v jednotlivostech, v menších i větších souborech zapůjčován.
Taková výstava je ovšem kromě toho výbornou příležitostí zpřístupnit veřejnosti v bezkoncepčním výběru (totiž jedinou koncepcí je ukázat všechna díla, restaurovaná ve sledovaném období), ale v uvážené instalaci, velké množství dobrých, v řadě případů výjimečných výtvarných děl různého geografického i časového původu. Expozice obrazů a kreseb nejrůznějších námětů ze 16. až 20. století tak představuje bohatou a rozmanitou mozaiku krásy a je zcela nezvyklým a vzácným pohledem do sbírkových fondů galerie. 

Kontinuální tvorba fondu výtvarného umění veřejné galerie nebo muzea umění a průběžná, nikdy nekončící starost o sbírkový fond, se kterým tyto organizace ze své podstaty mají a musejí pracovat, patří k jejich základním úkolům. Dobrá, uvážlivá a všestranná péče prodlužuje sbírkovému fondu životnost a zajišĹĄuje tak možnost jeho dalšího mnohostranného využití pro potřeby a prospěch uměleckohistorického oboru i veřejnosti.
Vedle správného uložení, ostrahy, kvalifikované manipulace, zajištění potřebných klimatických, světelných a jiných podmínek v oborových depozitářích sbírek, ve výstavních prostorách i při transportech je významnou součástí péče o fyzický stav sbírkových předmětů jejich citlivá oprava a restaurování. Potřebný odborný restaurátorský zákrok je nejzazším řešením – buÄŹ částečně eliminovat nebo úplně odstranit rušivé či dokonce samotnou hmotnou podstatu artefaktu ohrožující následky vlivů zubu času, mechanického poškození nebo kdysi nevhodného uložení, a provádějí ho odborní specializovaní restaurátoři.

Dobrý stav sbírkového předmětu je základním předpokladem jeho expozičního využívání i prezentace tiskem, zvláště se zřetelem k náročnějším standardům současné galerijní práce. Proto také v zájmu přípravy svých stálých sbírkových expozic přistoupila náchodská galerie v roce 2001 (kdy byla, stejně jako ostatní, převedena svým zřizovatelem Ministerstvem kultury ÄŚR pod krajskou samosprávu) k plánu generální obnovy postižené části sbírkového fondu. Do té doby mu totiž (s výjimkou několika obrazů ruské provenience), především z ekonomických důvodů, nebyla potřebná péče věnována.
Odstátnění instituce jí umožnilo ucházet se od roku 2001 o účelové dotace státu z programu ISO (integrovaný systém ochrany sbírkových předmětů) na všestrannou péči o sbírky a od roku 2003 také na jejich restaurování. Spojením finančních prostředků nového zřizovatele náchodské galerie Královéhradeckého kraje a státu (MK ÄŚR) došlo k vytvoření poměrně slušných podmínek pro tuto peněžně i odborně náročnou činnost, která potrvá léta. Výsledky sedmiletého tvoření vhodných podmínek pro uložení uměleckých sbírek a práce restaurátorů představují v historii Galerie výtvarného umění v Náchodě pod novým zřizovatelem – Královéhradeckým krajem novou a důstojnou etapu péče o svůj sbírkový fond.  


Dlouhodobý plán restaurování obrazů a kreseb byl stanoven podle několika hledisek. Předně byla vytipována nejpotřebnější díla, pravidelně využívaná v dlouhodobé expozici ruského malířství 19. století a spolu s nimi opusy nejohroženější (soubor obrazů z konce 30. let 20. století od ruských umělců tehdy žijících v Paříži, skupina nesourodých malířských jednotlivin italské, francouzské, španělské a německé provenience s křesĹĄanskou a antickou ikonografií ze 16. až 18. století). Následovalo české a evropské umění 19. a 20. století, požadované především pro velké tematické expozice a retrospektivní autorské výstavy (za všechny např. Cirkus od Georga Grosze pro stálou expozici Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze nebo soubor dvaceti šesti ikon ze 17. až 20. století pro výstavu Východní křesĹĄanství pořádanou Moravským zemským muzeem v Brně). Podle ekonomických sil je pak postupně uváděn (čistěním nebo restaurováním děl i jejich rámů) do pořádku fond českého malířství 19. a 20. století, aby mohl být po mnoha letech, a často vůbec poprvé, představen veřejnosti v úplnějším výběru dlouhodobou expozicí. Grafická sbírka zatím není na pořadu dne a soubory fotografie a plastiky momentálně problém nepředstavují. 

Paralelně s restaurátorskou praxí ovšem byly vytvářeny optimální prostředí a podmínky pro řádné uložení sbírek: v depozitářích a výstavních prostorách zajištěny požadované světelné a klimatické podmínky včetně jejich nejúčinnějšího monitorování; zřízeny oddělené oborové depozitáře (malby; kresby, grafiky, fotografie a předmětů, jejichž hmotnou podstatou je papír; předmětů, jejichž hmotnou podstatou je dřevo; plastiky); všechny depozitáře byly tepelně izolovány a vybaveny klimatizační technikou; sbírka kresby, grafiky a fotografie byla nově srovnána a kompletně ošetřena uložením do nekyselých papírů s alkalickou rezervou. Preventivní péče o sbírky (zhruba splňující výše uvedené zásady) je prvořadá a její naplňování je nezbytným východiskem a základem dobrého přístupu k jakýmkoliv sbírkám.   

Výstava, kterou chceme tuto důležitou součást naší odborné práce předvést a přiblížit, nejenže zpřístupní devadesát velmi kvalitních, divácky přitažlivých a vděčných obrazů i kreseb, ale dá nahlédnout i do problematiky náročné, zodpovědné, specializované práce akademických malířů restaurátorů. Prostřednictvím dokumentace (restaurátorských zpráv zahrnujících písemné komentáře stavů a pracovních postupů, různé typy sond, rentgenových a jiných snímků malby atp. i průběžné fotodokumentace ke každé takové práci zpracovaných), která bude některá vybraná díla v instalaci výstavy doprovázet, vysvitnou rozdíly mezi neošetřeným nebo bezmála zničeným a opraveným dílem a současně přiblížíme restaurátorský obor jako zajímavý, náročný a vzrušující technologický proces, vracející uměleckému dílu jeho dřívější půvab i svěžest a budoucnost.
Zvláště restaurování starého obrazu s sebou přináší napínavé poznávání jeho historie – odkryty jsou často několikeré přemalby, různé (horší i lepší) správky, někdy signatura či monogram nebo datace – ozřejměn a dokumentován je vývoj díla. Restaurátoři díky poznatkům restaurátorské vědy (o vývoji materiálů, barev, malířských technik) se dokáží s velkou přesností vyjádřit ke stáří, původu i pravosti díla a napomáhají tak často rozhodujícím způsobem jeho správnému uměleckohistorickému zařazení, uchopení a využití. Bez jejich zkušeností a nejnovějších metod (využívajících moderní objevy přírodovědeckých disciplín) se historik umění dnes prakticky neobejde.
Také tento aspekt, byĹĄ bude v instalaci jen skromně naznačen, je smyslem této naší výstavy. Avšak domnívám se, že z hlediska diváckého budou nejzajímavější obrazy samy. To proto, že expozice obsáhne mnoho kvalitních děl, z nichž mnohá návštěvník spatří vůbec poprvé.

Mgr. Jan Kapusta, ředitel Galerie výtvarného umění v Náchodě

/Text je úryvkem z katalogu k výstavě./

vrátit se na začátek této stránky